To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Poz. 3-3

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 14 listopada 2012

Standardy oraz tryb składania prac magisterskich i licencjackich

Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące standardów oraz trybu składania prac magisterskich i licencjackich:

  1. Strona tytułowa pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej) powinna być wykonana według zatwierdzonego wzoru, umieszczonego na stronach wydziałowych. Na odwrocie strony tytułowej składają podpisy autor pracy i kierujący pracą.
  2. Pierwsza strona pracy powinna zawierać krótkie streszczenie, słowa kluczowe oraz klasyfikację tematyczną pracy według AMS Mathematical Subject Classification 2000 lub ACM Computing Classification System.
  3. Student jest zobowiązany przygotować trzy identyczne egzemplarze pracy magisterskiej: dla kierującego, dla recenzenta oraz do akt studenta. Wszystkie egzemplarze powinny być drukowane dwustronnie.
  4. Do pracy należy dołączyć płytę CD lub DVD z elektroniczną wersją pracy.
  5. Egzemplarz do akt nie powinien być oprawiony, jedynie zszyty zszywaczem w trzech miejscach wzdłuż dłuższej, lewej krawędzi strony.
  6. Praca musi być zarchiwizowana w Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Sposób archiwizacji prac w APD określa odrębny dokument.
  7. Student - autor pracy - przedstawia kierującemu pracą wszystkie trzy egzemplarze, podpisane przez siebie na odwrocie strony tytułowej. Kierujący pracą składa podpis na odwrocie strony tytułowej i zachowuje jeden egzemplarz.
  8. Pozostałe dwa egzemplarze student składa w Sekcji Studenckiej wraz z wypełnionym "Wnioskiem o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego", recenzją pracy podpisaną przez kierującego oraz kompletem 5 zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm.

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan WMIM UW