To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Studia zamawiane - Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim
studia atrakcyjne i przyjazne

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Stypendia
  • 4 roczniki studentów studiów I stopnia (lata 09/10 - 12/13)
  • 4 roczniki studentów studiów II stopnia (lata 10/11 - 13/14)
  (Szczegóły w dziale Stypendia na dole strony).
 2. Programy wyrównawcze dla I roku Matematyki
  • 2 godziny tygodniowo
  • 8 grup wsparcia po 5 osób w grupie dla każdego przedmiotu
 3. Przygotowywanie i wdrażanie programów nauczania:
  • Laboratorium Matematyka na komputerze
  • Kurs Pisanie prac matematycznych
  • Elektroniczne scenariusze i zestawy zadań do 11 przedmiotów
 4. Podniesienie atrakcyjności kształcenia
  • System oceny zadania domowych na I roku
  • Przygotowanie portalu z materiałami dydaktycznymi
  • Letnie szkoły naukowe
  • Konkurs na dofinansowanie udziału studentów w konferencjach (od roku 2011)
  • Mini-cykle wykładowe
  • Prezentacje prac licencjackich
  • Spotkania na temat karier
  • Baza danych absolwentów

Aktualności

Nowe stypendia przyznane w r. akad. 2014/2015.

Poniżej podane są progi dla poszczególnych kwot stypendiów.

Studia I stopnia

  1000 zł 750 zł 500 zł
II rok 4,200 3,857 3,428
III rok 4,437 3,875 3,436

Studia II stopnia

  1000 zł 750 zł 500 zł
II rok 4,720 4,208 -

 

Studenci rocznika 2013/14 mogą przystępować do programu

Uzyskaliśmy zgodę na sfinansowanie, z wypracowanych w projekcie oszczędności, zajęć wyrównawczych, zadań domowych, udziału w konferencjach i szkołach letnich. oraz stypendiów dla studentów rozpoczynających studia I stopnia w r. akad. 2013/14. Osoby, które jeszcze nie przystąpiły do projektu, a chciałyby wziąć (ewentualnie: już wzięły) udział w zajęciach wyrównawczych oraz kandydować do stypendium, powinny wypełnić formularz zawierający deklarację przystąpienia do projektu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dla studentów studiów I stopnia), do pobrania w jednym z dwóch popularnych formatów:

Deklaracje należy dostarczyć do p. Ewy Puchalskiej, pok. 2090. UWAGA: złożenie poprawnie wypełnionych deklaracji przed 24.IV.2014 jest warunkiem koniecznym otrzymania stypendium w semestrze wiosennym bieżącego r.akad.

 


Deklaracje przystąpienia do projektu

(dotyczy wyłącznie studentów I roku studiów I i II stopnia)

Każdy student chcący uczestniczyć w projekcie powinien złożyć formularz Deklaracja przystąpienia do projektu (do pobrania poniżej) i Deklaracji zgody na przetważanie danych osobowych. Złożenie tych deklaracji jest warunkiem koniecznym otrzymania stypendium oraz uczestniczenia w innych przedsięwzięciach przewidzianych w projekcie.

Deklaracje przystapienia do projektu

 1. Studia I stopnia (doc, odt)
 2. Studia II stopnia (doc, odt)

Stypendia

Przyznawane będa stypendia 3 stopni:

 1. I stopnia 1000 zł.
 2. II stopnia 750 zł.
 3. III stopnia 500 zł.

Planowana liczba stypendiów:
Studia I stopnia

 1. I rok: 0 I st. + 45 II st. + 0 III st.
 2. II rok: 10 I st. + 10 II st. + 20 III st.
 3. III rok: 10 I st. + 10 II st. + 20 III st.

Studia II stopnia:

 1. I rok: 10 I st. + 15 II st.
 2. II rok: 10 I st. + 15 II st.

Dofinansowanie udziału w konferencjach

W budżecie projektu „Matematyka na UW – studia atrakcyjne i przyjazne” przewidziane są środki na dofinansowanie udziału wyróżniających się studentów w konferencjach i szkołach.

Środki przeznaczone na takie dofinansowanie są ograniczone zatem wnioski o nie podlegają ocenie na podstawie określonych kryteriów.

Główne kryteria to

 • dotychczasowe osiągnięcia studenta i
 • stosunek wartości naukowej konferencji do kosztów udziału i podróży.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

 1. Wypełnić i wydrukować załączony formularz wniosku o dofinansowanie.
 2. Wydrukować dokładną informację o konferencji lub szkole. W szczególności informacja musi zawierać program konferencji.
 3. Dołączyć co najmniej jedną opinię o aplikującym studencie i celowości jego udziału w konferencji lub szkole, napisaną przez pracownika Wydziału lub innego matematyka o uznanym dorobku.
 4. Komplet powyższych  dokumentów dostarczyć do pani Ewy Puchalskiej pok. 2090 co najmniej na miesiąc przed konferencją lub szkołą.
 5. W przypadku zakwalifikowania na 10 dni przed wyjazdem, dostarczyć do pani Ewy Puchalskiej, komplet wymaganych dokumentów wyjazdowych -patrz procedury obiegu dokumentów w SOB pkt II i III: http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/SOB_procedury_2012-04-24.pdf

Wniosek:


Koordynator Studiów Zamawianych Matematyka na UW
Adam Krawczyk, e-mail