To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Studenckie FAQ

czyli
Przejrzyj Zanim Zaczniesz Męczyć Prodziekana ds. Studenckich

Poniższa lista pytań będzie rozbudowywana; to, co widać obecnie, to wersja wstępna. Uwagi - tzn. najlepiej konkretne, jasno sformułowane pytania (mile widziane gotowe odpowiedzi, których mógłby z czystym sumieniem udzielić dziekan :) ), prosimy nadsyłać na adres www@mimuw.edu.pl (z dopiskiem FAQ).


Egzaminy, zaliczenia

 1. Czy mogę otrzymać zgodę dziekana na zdawanie egzaminu w dodatkowym, trzecim terminie?

  Tak, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach: praktycznie jedynie wtedy, gdy do zaliczenia trzeciego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich studentowi brakuje tylko jednego przedmiotu obowiązkowego, prowadzonego w semestrze zimowym (np. RP II, systemy operacyjne), a w dodatku wiadomo o tym już na początku lipca (tzn. wszystkie inne zaliczenia zostały zdobyte nie później niż w sesji czerwcowej).

 2. Wyjeżdżam z Polski na wakacje i nie mogę być we wrześniu w Warszawie. Co mam zrobić?

  Zdać egzaminy wcześniej. (Jeśli wyjazd ma charakter zbliżony do naukowego, a student nie miał dotychczas istotnych problemów z nauką, może się ubiegać o przedłużenie sesji).

 3. Czy nieobecności na zajęciach mogą mieć wpływ na zaliczenie ćwiczeń lub laboratorium?

  Ku zaskoczeniu niektórych, mogą. Paragraf 14. Regulaminu Studiów UW mówi o obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Ponadto, prowadzący zajęcia może wystąpić do dziekana z wnioskiem o odebranie prawa zaliczania przedmiotu studentowi, który nie wywiązuje się z obowiązków.


Studia równoległe

 1. Czym się różnią studia równoległe od jednoczesnych?

  Studia jednoczesne na naszym wydziale to JSIM lub JSEM. Mają one ustaloną, specyficzną siatkę zajęć, która jest nieco mniejsza od sumy obciążeń, jaka wiązałaby się z równoczesną realizacją pełnych programów studiów na obu kierunkach. Studia równoległe natomiast polegają na równoczesnym studiowaniu dwóch kierunków studiów, niekoniecznie na jednym wydziale (czy nawet na jednej uczelni).

 2. Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać zgodę dziekana na studia równoległe?

  Po pierwsze, na drugie studia trzeba się dostać. W tym celu należy się zapoznać z zasadami rekrutacji na dany kierunek. Aby uzyskać zgodę dziekana MIM na studia równoległe, wystarczy nie mieć żadnych zaległości w nauce, warunków itp. (w tym warunków z WF i przedmiotów ogólnouniwersyteckich). W razie wątpliwości najlepiej zgłosić się samemu do dziekana.

 3. Na jakie ułatwienia mogę liczyć, będąc studentem studiów równoległych?

  Każdego studenta, który zaliczył WF i zajęcia o charakterze ogólnouniwersyteckim podczas innych studiów, dziekan zwolni z obowiązku zaliczania tych przedmiotów na wydziale MIM. To samo dotyczy egzaminu z języka obcego na poziomie B2 (w przypadku wątpliwości, czy poziom egzaminu z języka obcego zdawanego poza UW odpowiada poziomowi B2, dziekan kieruje sprawę do Szkoły Języków Obcych UW. Student może samodzielnie ubiegać się w SZJO UW o zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu z języka obcego, jeśli posiada odpowiedni certyfikat językowy, np. CAE). Poza tym każdy student, który studiuje dziedzinę pokrewną do matematyki lub informatyki (np. fizykę lub elektronikę), może indywidualnie uzyskać zgodę dziekana na przepisanie ocen z niektórych przedmiotów.

 4. Jak można zacząć studiować równolegle drugi kierunek studiów?

  Najprostszy sposób polega na tym, żeby normalną drogą dostać się na pierwszy rok studiów tego kierunku. Niektóre uczelnie i wydziały umożliwiają rozpoczynanie studiów równoległych od drugiego roku osobom, które odbywają studia o zbliżonym profilu i osiągają dobre wyniki w nauce.

  Procedury przyjęć na studia równoległe bywają bardzo różne, należy więc zapoznać się uważnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek.


Urlopy

 1. W jakich sytuacjach mogę dostać urlop okolicznościowy?

  Z powodu różnych ważnych okoliczności życiowych. Szczegóły najlepiej ustalić osobiście z dziekanem, a przed rozmową przeczytać fragmenty Regulaminu Studiów poświęcone urlopom.

 2. Miałem istotne problemy ze zdrowiem, które miały wpływ na moją naukę. Do kogo mam się zwrócić, żeby uzyskać urlop ze względów zdrowotnych?

  Do Biura Osób Niepełnosprawnych UW lub osobiście do dziekana, który w większości przypadków i tak skieruje sprawę do BON UW (słowo niepełnosprawność w nazwie Biura należy rozumieć jako określenie najszerzej pojętych przyczyn natury zdrowotnej, które mogą wpływać na różnorodne trudności ze studiami; patrz: Postanowienie Rektora z 30 czerwca 2005).

 3. Kiedy zwracać się w takich sprawach do dziekana? Czy można uzyskać decyzję dziekana, która przyznaje studentowi urlop z mocą wsteczną?

  Najlepiej w ciągu pierwszych dwóch-trzech miesięcy roku akademickiego.

  Decyzję, która przyznaje urlop na kończący się rok akademicki tuż przed początkiem następnego, można uzyskać jedynie w przypadku poważnych, długotrwałych problemów zdrowotnych, tylko wtedy, gdy dziekan uzyska pozytywną opinię BON UW o sprawie danego studenta.

 4. Czy urlop dziekański można uzyskać więcej niż jeden raz w ciągu studiów?

  Tak, można, z zastrzeżeniem par. 32 ust. 3 Regulaminu Studiów UW.


Zmiana kierunków studiów

 1. Jak można się przenieść z matematyki na informatykę? Jakie warunki trzeba spełnić?

  Zasady przenoszenia studentów I roku matematyki na informatykę lub JSIM, począwszy od II roku studiów, są określone w Uchwale Rady Wydziału nr 2-35 z 1.09.2007.

  Studenci starszych lat matematyki osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o podjęcie studiów na II roku informatyki na zasadach analogicznych do opisanych w Uchwale RW nr 2-25 z 1.03.2007.

  A poza tym zawsze można próbować się dostać na I rok studiów na informatyce zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym roku. W sprawach przepisywania ocen i zwolnień z obowiązku zaliczania przedmiotów matematycznych na informatyce należy (o ile Informator dla studentów nie wyjaśnia danej sytuacji w sposób jednoznaczny) konstulować się indywidualnie z dziekanem.

 2. Jestem studentem JSEM i chciałbym się przenieść na samą ekonomię (matematykę). Co powinienem zrobić?

  Udać się na rozmowę do dziekana WNE (MIM).

  Uwaga: to, na jakich warunkach odbędą się przenosiny i ile tzw. różnic programowych student będzie musiał uzupełnić, zależy od zestawu dotychczas zaliczonych przedmiotów.


Rejestracja na zajęcia

 1. Jak wybierać te przedmioty, które można wybierać? Kogo się poradzić?

  Przede wszystkim warto kierować się swoimi zainteresowaniami, a także tym, jaki zestaw przedmiotów trzeba zaliczyć, żeby uzyskać dany rodzaj dyplomu (np. w chwili obecnej na matematyce wydawanych jest 5 różnych dyplomów magistra matematyki; patrz Informator dla studentów). Poza tym autorzy niniejszej odpowiedzi uważają, że warto dokładać starań, aby zestaw studiowanych w danym semestrze/roku przedmiotów tworzył sensowną całość.

  U kogo zasięgać rady? Po pierwsze, u tych nauczycieli akademickich, do których ma się zaufanie. Z pewnością warto zasięgać porad prowadzących proseminaria licencjackie i seminaria magisterskie. Można również oczywiście radzić się starszych kolegów, ale należy pamiętać, że ich porady, choć czasem bardzo cenne, są zwykle subiektywne i uzależnione od tego, od kogo uczyli się rozmaitych przedmiotów matematycznych czy informatycznych.

  Opisy przedmiotów na stronach USOSweb są dość skąpym źródłem informacji, ale można zawsze samemu zajrzeć do wskazywanej w nich literatury, a także zawczasu pomęczyć pytaniami przyszłych prowadzących.

 2. W jakich przypadkach można się wyrejestrować z zajęć?

  Podczas tzw. rejestracji sondażowej i podstawowej można dowolnie manewrować swoimi rejestracjami. Po zakończeniu rejestracji podstawowej na dany semestr nie można już wyrejestrować się z zajęć. Wyjątek od tej reguły jest opisany w par. 17 ust. 7 Regulaminu Studiów UW.

 3. Dlaczego na zajęcia semestru letniego warto się rejestrować już pod koniec poprzedniego roku akademickiego?

  Jeśli ktoś odłoży udział w rejestracji na później, może się okazać, że miejsca na najbardziej obleganych przedmiotach do wyboru będą już zajęte przez osoby, które zarejestrowały się wcześniej. Władze wydziału dokładają starań, żeby liczbę grup ćwiczeniowych/laboratoryjnych dla danego przedmiotu dopasować do liczby osób, które zgłosiły chęć rejestracji na zajęcia już w czerwcu.

 4. Jak zmienić grupę ćwiczeniową? Kiedy można to zrobić?

  Trzeba starannie wypełnić prośbę o zmianę grupy, zdobyć na niej podpisy prowadzących obie grupy i złożyć w Sekcji studenckiej lub w wystawionej przed nią skrzynce. Można to zrobić podczas tzw. rejestracji dodatkowej; jej terminy podane są zawsze w odpowiednim zarządzeniu dziekana.


Rozliczenie roku

 1. Jakie są terminy składania podań do dziekana w sprawie rozliczenia roku?

  Dla studentów I semestru I roku odpowiedni termin przypada kilka dni po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego, a dla wszystkich pozostałych studentów - kilka dni po zakończeniu sesji poprawkowej we wrześniu.

  Dokładne terminy dziekan podaje w mailu do wszystkich studentów wysyłanym z odpowiednim wyprzedzeniem.

 2. Moja sytuacja jest skomplikowana i jej rozwiązanie nie wynika ze znanych mi przepisów. Co powinienem zrobić?

  Po pierwsze, jeszcze raz starannie obejrzeć Regulamin Studiów i jeszcze raz poszukać przepisów, które pozwalałyby rozwiązać problem. W przypadku braku sukcesu udać się do dziekana i szczerze, wyczerpująco (lecz zwięźle) przedstawić mu okoliczności swojej sprawy.

 3. Czy w sprawach warunkowego zaliczenia roku muszę się kontaktować z dziekanem osobiście?

  Jeśli z zasad zaliczania i powtarzania lat studiów na Wydziale MIM podanych w odpowiednim Informatorze dla studentów jasno i niezbicie wynika, że student może uzyskać warunkowe zaliczenie roku, kontakt z dziekanem jest niepotrzebny. Wystarczy złożyć elektroniczne podanie o warunkowe zaliczenie roku, wpisując w jego uzasadnieniu zwięzłą, pełną i konkretną informację o tym, jakich przedmiotów brak do zaliczenia danego roku.

  W pozostałych przypadkach należy liczyć się z tym, że dziekan odrzuci podanie o warunkowe zaliczenie roku, o ile nie będzie miał konkretnych, merytorycznych argumentów, które uzasadniałyby podjęcie innej decyzji. Takie argumenty, będąc w sytuacji wykraczającej poza reguły podane w Informatorze, najlepiej przedstawić dziekanowi osobiście, zanim złoży się podanie o warunek,

 4. Czy mogę powtarzać rok, zamiast zaliczyć go warunkowo? Czy to ma sens?

  Tak, na własną prośbę.

  To może mieć sens wtedy, gdy warunkowe zaliczenie danego roku wiązałoby się z koniecznością zaliczenia nadmiernej liczby przedmiotów w następnym roku. Doświadczenie wskazuje, że takie sytuacje często prowadzą do tego, że student koniec końców i tak powtarza rok, bo musi. Wcześniejsza samodzielnie podjęta decyzja o powtarzaniu roku może, paradoksalnie, posłużyć poluzowaniu obciążeń studenta i szybszemu, bardziej rozsądnemu uporaniu się z zaległościami w nauce. Zamiast być za rok w sytuacji znów mi się nie udało i znów muszę pisać do dziekana można znaleźć się w psychicznie korzystniejszej sytuacji no, proszę - powtarzałem rok i udało się; mam nawet pewne nadwyżki.

 5. Nie mogłem się dostatecznie dużo uczyć, bo musiałem pracować. Czy to wpływa na to, jak dziekan ocenia moją sytuację?

  Z zapisów Regulaminu Studiów nie wynika, że dziekan oceniający sytuację studenta powinien uzależniać swoją decyzję od tego, czy student pracował zarobkowo. Podejmowanie zobowiązań poza uczelnią nie zwalnia studenta od wywiązywania się z obowiązków określonych w Regulaminie Studiów.

 6. Czy można powtarzać pierwszy rok studiów?

  Niestety nie. W poważnych, bardzo dobrze uzasadnionych przypadkach, można co najwyżej uzyskać urlop okolicznościowy ze względów zdrowotnych.

  Można również zrezygnować ze studiów późną wiosną (tracąc tym samym możliwość poprawienia ocen w jesiennej sesji poprawkowej i ewentualnego warunkowego zaliczenia I roku) i ponownie przystąpić do rekrutacji na studia, oczywiście bez gwarancji przyjęcia. Nie ma możliwości, aby przystąpić do rekrutacji i jednocześnie zachować prawo uczestnictwa w sesji poprawkowej.

Paweł Strzelecki
Prodziekan ds. Studenckich